-Per accedir al cicle inicial dels ensenyaments de grau mitjà caldrà tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Requisits d'accés de caràcter específic.

A més dels requisits generals, per a l'accés a qualsevol dels cicles d'ensenyament esportiu es podrà requerir la superació d'una prova de caràcter específic, o acreditar un mèrit esportiu.

Els requisits de caràcter específic tindran validesa en tot el territori nacional

Els esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic en la modalitat o especialitat corresponent

Prova d'accés que substitueix el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pot substituir per la superació d'una prova en la qual es demostri la maduresa en relació amb els continguts que es determinin en el currículum d'Educació Secundària Obligatòria de la corresponent comunitat autònoma. Per realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 17 anys.

Aquesta prova d'accés tindrà validesa en tot el territori nacional.

 

Per accedir al cicle de grau superior caldrà tenir els títols de:

  • Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
  • Cicle inicial de grau mitja (Tècnic esportiu) en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.

Prova de maduresa. El títol de batxiller pot substituir per la superació d'una prova en la qual es demostri la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per realitzar aquesta prova es necessiten 19 anys, o 18 en què cas que es tingui un títol de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives.

Aquesta prova es pot substituir per la part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior.

Aquesta prova serà regulada i organitzada per les comunitats autònomes.