ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Primer curs:Formació en el centre educatiu (setembre-juny) Segon curs: Formació en el centre educatiu i en centres de treball 
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. 4h/setmana Atenció sanitària 9h/setmana
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 4h/setmana Destreses socials 7h/setmana
Atenció i suport psicosocial 7h/setmana Suport a la comunicació 5h/setmana
Atenció higiènica 3h/setmana Teleassistència 6h/setmana
Suport domiciliari 7h/setmana Empresa i iniciativa emprenedora 3h/setmana
Primers auxilis 2h/setmana   FCT: Formació en centres de treball (març a juny) 400 hores de formació en empresa
Formació i orientació laboral 3h/setmana   

Trobareu més informació en el següent document word icono

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Primer curs: Formació en el centre educatiu (des de setembre fina a juny)
  Formació en el centre educatiu: (des de setembre fins març en horari de capvespre)
Didàctica de l'Educació Infantil 8h/setmana El joc infantil i la seva metodologia (2) 10h/setmana
Autonomia personal i salut infantil (1) 8h/ setmana  Desenvolupament socioafectiu  5h/setmana
Expressió i comunicació 5h/setmana  Habilitats socials  5h/setmana
Desenvolupament cognitiu i motor 6h/setmana Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social 5h/setmana
Formació i Orientació Laboral 3h/setmana Primers auxilis 2h/setmana
Empresa e iniciativa emprenedora

3h/setmana

FCT: Formació en centres de treball (març a juny) 400 hores de formació en empresa

Durant aquest període es realitzarà el mòdul:

Projecte d'atenció a la primera infantesa de 40 hores de durada

Trobareu més informació en el següent document word icono