logo Fp

Resultats dels mòduls de proves lliures CFGS Tècnic superior en educació infantil.

Resultats proves lliures CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

Resultats proves lliures CFGS Animació d'activitats físiques i esportives.

Resultats dels mòduls de proves lliures CFGM Cures auxiliars d'Infermeria.

Resultats dels mòduls de proves lliures CFGS Laboratori clínic i biomèdic.

Llistes definitives de persones inscrites a proves lliures.

Calendari de Proves Lliures 2019. 

Orientacions de les proves lliures Sanitat (SAN). 

Orientacions proves lliures Serveis socioculturals a la comunitat (SSC).   

Orientacions proves lliures Activitats físiques i esportives (AFE) Esports col·lectius.   

Orientacions proves lliures Activitats físiques i esportives (AFE) Primers auxilis i socorrisme aquàtic. 

Llistes provisionals de persones inscrites a proves lliures.

Convocatòria de proves lliures 2019  

Termini d’inscripció Del 6 al 15 de març de 2019

Enllaç http://fp.caib.es

Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats a impartir cicles formatius han de dur a terme les proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de tots els cicles formatius que es cursen de forma presencial al centre, segons l’oferta que consta a l’annex 2. consultar a: http://fp.caib.es